logo
hamburger
search-iconsearch-button

Zložka s tlačovými správami

close
Vo vašej zložke tlačové správy sa momentálne nenachádzajú žiadne súbory
Kliknutím na "Stiahnuť všetko" súhlasíte s našimi a .

Hovorca

Mgr. Marek Šulc
Petra Legnera 6850/1
84106 Bratislava Bory, SK
E: [email protected]
Kontakty

Všeobecné obchodné podmienky

Aktuálne všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.moebelix.sk účinné od 01.06.2023
Obchodná spoločnosť 
XLSK Nábytok, s. r. o.
so sídlom Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 31448/B
IČO: 35 883 103
DIČ: 2021829260
IČ DPH: SK2021829260
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA  
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „
VOP
“) sú obchodnými podmienkami obchodnej spoločnosti XLSK Nábytok, s. r. o., so sídlom Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO: 35 883 103, IČ DPH: SK2021829260, (ďalej len „
predávajúci
“), ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „
kúpna zmluva
“) uzatváranej mezi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „
kupujúci
“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.moebelix.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „
webové rozhranie obchodu
“). Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu www.moebelix.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 205/2007 Z.z., zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dial’ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajuceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, ak je kupujúcim fyzická osoba. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom predaji v platnom znení, ak je kupujúcim právnická osoba. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, neprináleží kupujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle čl. 6 týchto všeobecných podmienok.VOP sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovary a služby (ďalej taktiež len „
tovar
“) od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti. 
2. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel: 02/58272162, e – mail: [email protected]. 
3. VOP ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.moebelix.sk (ďalej len „
webová stránka
“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.  
4. Zmeny alebo odlišné dojednania líšiace sa od týchto VOP vyžadujú pre svoju platnosť podpis štatutárnych orgánov spoločnosti, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri s tým, že takto dojednané obchodné podmienky sa vzťahujú len na jednotlivo uzavreté obchodné prípady. Ostatní zamestnanci predávajúceho nie sú oprávnení vykonávať zmeny smerujúce k odlišnému zneniu týchto VOP. Podmienky, ktoré nie sú v súlade s obsahom týchto VOP a ktoré doručí zákazník predávajúcimu spolu s objednávkou tovaru alebo služieb sa budú považovať za neplatné, pokiaľ nebudú opatrené podpisom štatutárnych orgánov predávajúceho alebo pokiaľ predávajúci, zastúpený štatutárnym orgánom, tento návrh na zmenu podmienok v písomnej forme neakceptuje. 
5. Ustanovenia VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku za účelom dodania tovaru na území Slovenskej republiky. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, predávajúci dodáva tovar len na území Slovenskej republiky. Kupujúci berie na vedomie, že tovar alebo služba môžu byť predávajúcim poskytnuté len v prospech osôb, ktoré neboli pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená vo vzťahu k uzatváraniu zmluvných vzťahov. 
6. Znenie VOP môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. 
7. Kupujúci odsúhlasením obsahu týchto VOP vyjadruje súhlas s tým, že komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude prebiehať výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie.
2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET  
1. Pri registrácii kupujúceho na webovej stránke si kupujúci zvolí prihlasovacie heslo, prostredníctvom ktorého sa bude prihlasovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovary (ďalej len „
užívateľský účet
“). V prípade, ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania. V užívateľskom účte sa okrem iného evidujú vytvorené objednávky a priebeh ich realizácie, prípadne evidované zľavy a iné výhody zákazníka. 
2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovarov je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovarov sú predávajúcim považované za správne. 
3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k akýmkoľvek informáciám potrebným k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. 
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. 
5. Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov alebo keď kupujúci podstatným spôsobom poruší povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä prihliadajúc na vykonávanie údržby hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY  
1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov a služieb, ktoré predávajúci ponúka na predaj, a to vrátane cien jednotlivo ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovarov a služieb a ceny týchto tovarov a služieb ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za indvividuálne dohodnutých podmienok. Akékoľvek ponuky na predaj tovarov a služieb umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa týchto tovarov a služieb. Uvedené sa zároveň vzťahuje na nákresy, vyobrazenie, rozmery a hmotnosť tovarov. Súčasťou tovaru nie sú dekoračné predmety, ktoré sú súčasťou vyobrazenia, ak osobitná zmluva uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim neustanovuje inak. 
2. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. 
3. Pre účel objednania tovarov a služieb vyplní kupujúci objednávkový formulár nachádzajúci sa na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä nasledovné informácie:
 • Údaje o objednávanom tovare a službách (objednávaný tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka na webovom rozhraní obchodu),
 • Informáciu o nákladoch spojených s dodaním tovaru a služieb,
 • Spôsob úhrady kúpnej ceny tovarov a služieb a údaje o požadovanom spôsobe doručenia objendávaného tovaru ( ďalej len „
  objednávka
  “).
4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené kupujúcim do objednávky. Kupujúcemu je zároveň umožnené meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúcí vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí prijatie objednávky automatickou odpoveďou zaslanou na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „
elektronická adresa kupujúceho
“). 
5. Po preverení dostupnosti tovaru a podmienok realizácie dodania tovaru kupujúcemu, predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho potvrdí kupujúcemu dostupnosť tovaru a spôsob jeho dodania. Pokiaľ je možné dodať kupujúcemu len časť objednaného tovaru, predávajúci uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi na elektronickú adresu kupujúceho. V prípade, ak to nevyžaduje potreba upresnenia objednávky, uskutočnenie uvedených krokov sa považuje za záväzné objednanie tovaru alebo služieb zo strany kupujúceho. 
6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu ai.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (e-mailom, písomne či telefonicky). 
7. Zmluvný vzťah mezi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou objednávky) a jej potvrdením zo strany predávajúceho zaslaným na elektronickú adresu kupujúceho. 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na ďialku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy sú samostatnými a dobrovoľnými nákladmi kupujúceho bez akejkoľvek zodpovednosti predávajúceho za vzniknuté náklady.
4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY  
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
 • v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty pri osobnom odbere tovaru v predajni predávajúceho
 • prostredníctvom platobnej karty a služby Secure Code.• okamžitým bankovým prevodom
 • u tovaru s dodaním zadarmo a tovarom odosielaným kuriérskou službou je možné platiť na dobierku. Platba na dobierku je možná iba v hotovosti. Poplatok za dobierku je 2, - eur. Predávajúci si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch obmedziť určité spôsoby platby kúpnej ceny.
2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru.  
3. Prípadné zľavy z ceny tovarov poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. 
4. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že tovar bol ponúkaný za chybnú cenu. V takomto prípade musí predávajúci zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude predávajúcím stornovaná.
5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY  
1.  Predávajúci má právo už potvrdenú objednávku zrušiť v prípade, že tovar nie je z technických príčin možné dodať v dodacej lehote, alebo pokiaľ predávajúci alebo jeho dodávatelia tovar prestali vyrábať, prípadne dodávať. V takom prípade bude predávajúci bezodkladne kupujúceho kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci kúpnu cenu tovaru úplne alebo čiastočne uhradil, a kupujúci nesúhlasí s poskytnutím iného tovaru, a ani s náhradným iným plnením, s inou dodacou lehotou, vráti predávajúci kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu do 15 dní bankovým prevodom na jeho účet alebo adresu.
6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY  
1. Ak sa nejedná o prípad uvedený v bode 2 tohto článku VOP, či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť (najmä z dôvodov uvedených v zákone) ,
má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, príp. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, a to bez uvedenia dôvodu.
Odstúpenie od kupnej zmluvy je možné zaslať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu predávajúceho, elektronicky na e-mailovou adresu: [email protected], pomocou elektronického formulára pre odstúpenie (tu) alebo osobne na ktorejkoľvek predajni predávajúceho.  
2. Kupujúci berie na vedomie, že odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade, ak je predmetom kúpnej zmluvy dodávka tovaru upraveného podľa priania kupujúceho (napr. individuálny výber čalúnenia nábytku podľa vzorkovníka ai.), na poskytnutie služby, ak se jej poskytovannie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a došlo k úplnému poskytnutiu služby, ako aj na predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený.Ak je predmetom zmluvy dodanie služby, nemožno od zmluvy odstúpiť v prípade, kedy kupujúci dal výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a služba bola súčasne úplne poskytnutá.  
3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odoslania písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% kúpnej ceny za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody (napr. znehodnotenie alebo opotrebenie tovaru, náklady na inkaso pohľadávky a i.) vzniknuté porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to i v prípade, kedy škoda presahuje zmluvnú pokutu. Kupujúci zodpovedá za zniženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade ak je to možné, vrátí kupujúci tovar späť v pôvodnom obale.  
5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, vrátane nákladov vynaložených na najlacnejší spôsob na dodanie tovaru ponúkaný predávajúcim, a to, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim podľa bodu 1 tohto článku VOP, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti alebo späť na účet platobnej karty už pri osobnom vrátení tovaru kupujúcim. Kupujúci bere na vedomie, že predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kupnú cenu a súvisiace platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajucému. 
6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu týmto vzniknutej. 
7. V prípade, že sa kupujúci dostane s platbou a alebo iným plnením (prevzatie tovaru) do omeškania, je predávajúci oprávnený pozdržať dodanie tovaru alebo poskytnutej služby až do momentu zaplatenia zo strany kupujúceho. Dva týždne po uplynutí predávajúcim stanoveného náhradného termínu platenia alebo prevzatia tovaru môže predávajúci od zmluvy odstúpiť. V takom prípade zodpovedá kupujúci predávajúcemu za škody vzniknuté v súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti kupujúcim.  
8. Kupujúci nemôže bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho jednostranne započítať svoju pohľadávku s pohľadávkou predávajúceho. Kupujúci nemá právo bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho postúpiť akúkoľvek pohľadávku proti predávajúcemu tretej osobe, takéto postúpenie je neplatné. Kupujúci nemá právo uplatniť si zádržné právo na tovar vo vlastníctve predávajúceho na zabezpečenie svojej pohľadávky.
7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU, DODACIA LEHOTA  
1. Tovar se považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky čiasti objednaného tovaru. Dodanie objednaného tovaru alebo poskytnutej služby sa uskutoční v rámci dodacej lehoty, ktorú uviedol predávajúci v potvrdení objednávky kupujúcemu. Dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho. V prípade platby bezhotovostným prevodom začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania čiastky dohodnutej kupnej ceny vrátne súvisiacich poplatkov na účet predávajúceho. Pri kúpe viacero druhov tovaru s odlišnou dodacou lehotou platí najdlhšia dodacia lehota, aj keď predávajúci spravidla dodáva tovar naraz. 
2. Spôsob doručenia tovaru si určuje kupujúci. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho ako osobný odber, nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy kupujúci. V prípade osobného odberu je kupujúci povinný tovar vyzdvihnúť do 7 dní od doručenia oznámenia o možnosti vyzdvihnutia. 
3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní predávajúcim, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskutočnené dodanie tovaru vo výške dojednanej v objednávke podľa platného cenníka a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. 
4. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia podľa platného cenníka dopravy a doručenia e-shopu www.moebelix.sk
5. Dodanie tovaru predávajúcim je potrebné objednať súčasne s tovarom a je samostatne spoplatnené (viď. platný cenník). Montáž tovaru je možné objednať iba v prevádzkach predávajúceho, tzv. kamenných predajniach výlučne spolu s dopravou podľa aktuálneho platného cenníka dostupného v kammených predajniach. Dodanie tovaru je uskutočnené pred prvé vchodové dvere. Zákazník je povinný v objednávke tovaru a jeho dodanie upozorniťpredávajúceho na prípadné existujúce prekážky bezproblémového príchodu a dodania tovaru. Dopravca je oprávnený vykonávať prieskum hodnotenia a plnenie vlastných služieb. 
6. Predávajúci je oprávnený vykonávať čiastočné dodávky. Každá časť dodávky sa považuje za samostatný obchod a môže byť pre tento prípad vydaná zvláštna faktúra. 
7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu/doručovateľskej služby je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne písomne oznámiť prepravcovi/doručovateľskej službe. V prípade nájdenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu/doručovateľskej služby prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemusí byť prihliadané. V prípade porušenia tovaru vo vnútri zásielky, ktoré nebolo možné zistiť prehliadkou tovaru, bude reklamácia riešená individuálne podľa dohody s kupujúcim a prepravcom/doručovateľskou službou.​
Cenník dopravy Möbelix pre internetový obchod: 
Cena objednávky / Cena dopravy
do 250,- € / 18,- €
do 950,- € / 38,- €
nad 950,- € / ZADARMO
Cenník dopravy&motnáže&výnosu Möbelix pre internetový obchod:
Hodnota tovaru / Cena montáže&výnosu(vrátane dopravy)
do 200,- € / 135,- €
do 400,- € / 170,- €
do 800,- € / 240,- €
do 1.200,- € / 270,- €
do 2.300,- € / 340,- €
nad 2.300,- € / 15% z hodnoty tovaru
Poštovné
V prípade, že je tovar dodávaný prostredníctvom doručovateľskej služby ako balík, je zákazník povinný uhradiť aj náklady na balenie a doručenie tovaru v hodnote 6,- €.
Uvádzané ceny sú v vrátane DPH
8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 619 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení). Reklamáciu je možné podať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, elektronicky na e-mailovou adresu: [email protected], alebo osobne na ktorejkoľvek predajni predávajúceho. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. 
2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe ním vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý se vec obvykle používa. 
3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodkladne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu v kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 
4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu – inému subjektu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom. Pre práva a povinnosti zmluvných strán sa použijú ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. 
5. Vzhľadom k tomu, že tovar je predávaný na základe vzorky alebo vyobrazení uvedených v katalógu, nebudú pri výrobkoch z priemyselne vyrábaných materiálov považované malé (minimálne) zmeny alebo odchýlky vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrubosti, vzore, vyhotovení, gramáži, sile, pevnosti ai. oproti vzorke alebo vyobrazeniu tovaru (považované) za jeho vady. V takom prípade sa výrobok bude považovať za zhodný v zmysle požiadaviek uvedených v kúpnej zmluve. Za vady nebudú ďalej považované odchýlky alebo zmeny vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrubosti, vzore, vyhotovení, gramáži, sile, pevnosti a i. ak sú väčšie ako minimálne alebo malé u výrobkov z prírodných materiálov (drevo, koža a i.), takýto tovar je v zhode s kúpnou zmluvou. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie vzniknuté živlom, v dôsledku bežného opotrebenia, závady spôsobenej nesprávnym, nešetrným a nevhodným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným umiestnením, skladovaním alebo dopravou, závady alebo poškodenia vzniknuté neodbornou montážou, ako aj iné poškodenia a závady z dôvodu na strane kupujúceho. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady čalúnenia a textilných častí nábytku spôsobené nesprávnym čistením. Záruka se taktiež nevzťahuje na poškodenia alebo závady spôsobené v dôsledku toho, že kupujúci nakladal s tovarom v rozpore s priloženým návodom. 
6. Opravu vád tovaru vykoná predávajúci u kupujúceho alebo v priestoroch určených predávajúcim. Predávajúci má právo požadovať, aby kupujúci tovar odoslal na náklady a riziko predávajúceho alebo odovzdal tovar dopravcovi určenému predávajúcim. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu vykonať opravu tovaru. Predávajúci môže od kupujúceho požadovať, aby menší reklamovaný tovar priniesol spät do určenej predajne predávajúceho, ktoré je najbližšie k miestu dodania, spolu s kópiou dodacieho listu, platobným dokladom a záručnym listom. 
7. Ak sa nejedná o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejevia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). 8. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho písomne e-mailom, poštou alebo osobne do protokolu.
9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Do tej doby nesmie kupujúci tento tovar predať, založiť, darovať, prenajať alebo požičiavať. Kupujúci nemá právo s týmto tovarom disponovať bez predcházdajúceho výslovného súhlasu predávajúceho a nesie plné riziko za spôsobené škody, straty a zničenie tovaru. 
2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu www.moebelix.sk
3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. 
4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnými kódexami správania. 
5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením. 
6. Zákazník má v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v platnom znení v každej prevádzkarni predávajúceho možnosť vrátiť obalový materiál (zodpovedajúci druhu, tvaru a veľkosti predávaného tovaru). Pokiaľ zákazník nevyužije možnosť vrátenia obalu, je povinný v zmysle zákona o obaloch sám, na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť správnu likvidáciu obalov.
10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ
1. Informácie o spracovaní osobných údajov, vrátane informácií o používaní súborov cookie, možno nájsť v našich zásadách ochrany osobných údajov (https://www.moebelix.sk/c/privacy) a našich nastaveniach cookies (v spodnej časti stránky odkaz s názvom "COOKIES ").
2. Môžeme použiť osobné údaje o vašom nákupe u nás, ktoré sme dostali od vás alebo prostredníctvom cookies, v agregovanej, tj. súhrnnej forme, za účelom merania dosahu a optimalizácia našich webových stránok.
3. Predávajúci získava, spracúva a uchováva osobné údaje kupujúceho výlučne v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutie týchto údajov je zmluvnou podmienkou a slúži na účely plnenia zmluvy. Takto získané osobné údaje sú uchovávané aj po splnení kúpnej zmluvy pre daňové a archivačné účely na dobu upravenú aktuálne platnými právnymi predpismi.
11. DORUČOVANIE 
1. V prípade, že nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Kupujúcemu je väčšina doručovaných správ doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte. 
2. Správa je doručená:
 • v prípade doručovania elektronickou poštou momentom jej odoslania do dispozičnej sféry adresáta elektronickej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
 • v prípade osobného doručovania či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 • v prípade osobného doručovania či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
 • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb marným uplynutím lehoty pre uloženia a vyzdvihnutie zásielky a predloženia výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že predávaný tovar je určený na použitie v domácnosti, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Predávaný tovar v zásade nie je vhodný na použitie pre komerčné účely, napr. do jedální, hotelov a pod. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nadmernou záťažou, používaním tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely než jeho použitie v domácnosti. 
2. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak sa strany dohodli, že sa ich vzájomný vzťah riadi slovenským právnym poriadkom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právných predpisov. 
3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar a poskytovať služby na základe príslušného živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. 
4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa stane neplatným alebo neúčiným, zmluvné strany sa zaväzujú sporné ustanovenie nahradiť ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 
5. Jednotlivé kúpne zmluvy sú archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú prístupné tretím osobám. 
6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.06.2023.
© 2024 Moebelix・XLSK Nábytok, s.r.o. Galvaniho 11, 821 04 Bratislava
logo